S.No. Name Period
1 S.M. Aga Dec 1974 - Oct 1977
2 V.V. Paranjpe Jan 1978 - Jun 1982
3 Arundhati Ghose Nov 1982 - Sep 1985
4 S.T. Devare Sep 1985 - Jun 1989
5 L.T. Pudaite Aug 1989 - Jul 1992
6 B.M. Oza Jul 1992 - Aug 1994
7 Shashank Nov 1994 - Jan 1999
8 Santosh Kumar Jan 1999 - Aug 2002
9 P.S. Ray Dec 2002 - Sep 2005
10 N. Parthasarathi Sep 2005 - Sep 2008
11 Skand R. Tayal Sep 2008 - Nov 2011
12 Vishnu Prakash Jan 2012 - Mar 2015
13 Vikram K. Doraiswami Apr 2015 - Jul 2018
14 Sripriya Ranganathan / Speeches and Statements Aug 2018 - Aug 2022